Obchodní podmínky

I. Základní pojmy

www.aplikant.cz je hodnotící web provozovaný provozovatelem.

Provozovatel:

123jobs Media s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6

IČ: 053 34 969

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262103

Bankovní spojení: č.ú. 848757/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

IBAN: CZ33 5500 0000 0000 0084 8757

SWIFT: RZBCCZPP

Objednatel:

Právnická osoba či fyzická osoba - podnikatel, která uzavře s provozovatelem smlouvu o poskytování služeb na www.aplikant.cz

Uživatel:

Návštěvník hodnotícího portálu.

II. Nabídka služeb, ceník

Hodnotící portál www.aplikant.cz poskytuje podnikatelům a dalším subjektům možnost získávat zpětnou vazbu a názory od Uživatelů na firmy.

Nabídka služeb a cena služeb se řídí platným ceníkem uveřejněným na www.aplikant.cz (dále jen „Ceník“). Nabídka služeb a jejich cena může být sjednána individuálně odchylně v závislosti na rozsahu nabízených služeb a potřebách Objednatele. 

Ceny a rozsah poskytovaných služeb se mohou měnit v závislosti na vývoji trhu, návštěvnosti webu atd..

Objednatel má právo přístupu k objednaným službám. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které si Objednatel zvolí. 

Objednatel je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah, cenu nebo specifikaci služeb dle vlastního uvážení. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené smlouvy s Objednateli.

Základní službou poskytovanou Objednatelům je přístup a správa uživatelského účtu - profilu firmy na hodnotícím portálu www.aplikant.cz (dále jen „Profil“). 

Jednotlivé tarify jsou specifikovány v Ceníku.

III. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Provozovatel přijímá objednávky Objednatelů na uzavření smlouvy o poskytnutí Profilu, a to prostřednictvím elektronického formuláře na www.aplikant.cz. 

Vyplněním tohoto formuláře a kliknutím na tlačítko s názvem “Vstoupit a Koupit" je ze strany Objednatele učiněn návrh Provozovateli na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb firemního Profilu, a to v rozsahu zvoleném Objednatelem a za cenu dle platného Ceníku a v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se s podmínkami uzavření smlouvy a Ceníkem seznámil.

Objednatel bere na vědomí, že Objednávka nemusí být Provozovatelem písemně ani elektronicky potvrzována.

Objednávka je akceptována Provozovatelem a smlouva o poskytnutí služeb Hodnotícího portálu je uzavřena konkludentně okamžikem zahájení poskytování služby Provozovatelem, tedy okamžikem přístupu do firemního Profilu na portálu www.aplikant.cz.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že po ukončení placených služeb Profilu, resp. jejich neprodloužení se firemní Profil vrací do původního bezplatného formátu včetně všech změn a úprav.

Provozovatel může uzavření smlouvy odmítnout v případě, že:

- Objednatel v minulosti porušil závazky vůči Provozovateli nebo má závazek po lhůtě splatnosti

- objednávka je v rozporu s dobrými mravy

- Objednatel uvedl neplatné, neúplné nebo nesprávné údaje ( zejména název/ jméno, IČ, sídlo )

IV. Zveřejňování firemního profilu

Provozovatel se zavazuje zveřejňovat firemní Profil dle  podmínek smlouvy uzavřené s Objednatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění ze smlouvy v těchto případech:

- obsah Profilu je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy

- obsah Profilu má sexuální podtext nebo se týká poskytování sexuálních nebo erotických služeb

- obsah Profilu by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele nebo třetích osob

- obsah Profilu porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová

- obsah Profilu podněcuje nenávist vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

- obsah Profilu obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za služby cenu dle Ceníku, nebyla-li cena sjednána odchylně.

Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře.

Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě.

Provozovatel není plátcem DPH. V případě, že se Provozovatel stane plátcem DPH, bude k cenám uvedeným v Ceníku připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny má Provozovatel právo na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny delším než pět dnů má Provozovatel dále právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani její výší omezeno právo na náhradu škody.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s uplatněním každé pohledávky Provozovatele z důvodu Objednatelem neuhrazené ceny vzniká Provozovateli ve smyslu ust. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky v minimální výši 1.200,- Kč.

VI. Reklamace služeb

Objednatel má právo na reklamaci služeb v případě, že se chyba vyskytla na straně Provozovatele. 

Objednatel je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat slevu nebo náhradní plnění (prodloužení služby) za dny, po které nebyla služba poskytována dle sjednaného rozsahu. 

Neučiní-li volbu práva Objednatel v reklamaci, je oprávněn tak učinit Provozovatel.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil nebo při náležité pozornosti mohl zjistit, nejpozději však do 2 měsíců ode dne využití služeb Profilu.

Reklamaci je Objednatel oprávněn učinit e-mailem na info@aplikant.cz. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 10 dnů.

VII. Odpovědnost Provozovatele

Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení pod.) nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování služeb leží na straně Objednatele.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část Profilu, za jejich jazykovou a gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Profilu.

Provozovatel neodpovídá za škodu, která může Objednateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním hodnotícího portálu portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

VIII. Ochrana osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů

Provozovatel jako správce osobních údajů (dále též "správce") poskytuje tímto následující informace:

1. Právní základ pro zpracování

- smlouva o poskytnutí Profilu

- poskytování osobních údajů je povinností subjektů údajů - Objednatele, která vyplývá ze smlouvy o poskytnutí Profilu

2. Účel zpracování

- poskytování služeb podle smlouvy o poskytnutí Profilu uzavřené s Objednatelem

3. Příjemci osobních údajů

- orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

- poskytovatelé účetních a daňových služeb

- další příjemci dle potřeb a pokynů Objednatele

4. Doba zpracování osobních údajů

- osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy zejm. zákona č.499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

5. Práva Objednatele

- právo na přístup k osobním údajům znamená, že Objednatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné údaje má Objednatel právo kdykoliv doplnit.

- právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Objednateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny určité podmínky a Objednatel o to požádá.

- právo omezení znamená, že Objednatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracovávání jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je zloženo na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Objednatel právo kdykoliv vznést námitku.

- právo na přenositelnost údajů dává Objednateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Upozornění:

- právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Objednatelem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

- v případě, že bude Objednatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.aplikant.cz. 

V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto ustanovení vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit. 

IX. Ostatní ujednání

Objednatel bere na vědomí, že cena tarifu Profilu dle Ceníku je stanovena na objednané období a tím, že Objednatel je povinen zaplatit cenu za  za celé období, i když Objednatel celé období nevyužije, např. Profil nevyužívá před uplynutím sjednaného období.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude evidovat IP adresy Objednatele, GEO lokátor a typ zařízení, ze kterého je tarif objednáván.

Za obsah a gramatickou správnost Pofilu nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.

Jestliže Profil obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb Objednateli bez nároku Objednatele na kompenzaci, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje smlouvu, zejména pokud:

- Objednatel prostřednictvím své registrace umožňuje využívat služby jakékoli jiné osobě, která je u Provozovatele negativně vedena z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli nebo z důvodu využívání osobních údajů Zájemců v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- neoprávněně užívá anebo třetí osobě umožňuje užívat bezplatný Profil v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- Provozovatel zjistí, že registrace Profilu Objednatelem nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná

- Objednatel jedná v rozporu se smlouvou a/nebo s těmito obchodními podmínkami a/nebo s dobrými mravy, a pokud by zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek a Uživatelů mohlo dojít k poškození dobrého jména Provozovatele a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb.

Smlouva o poskytnutí firemního Profilu, jakož i jiné smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem vyplývající z poskytování služeb Provozovatelem, se řídí právním řádem České republiky.

V případě vzniku sporu ze smluv o poskytování firemních Profilů nebo jiných obdobných služeb mezi Provozovatelem a Objednatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Objednatelem podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Provozovatele.

Tyto obchodní podmínky a platný Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

123jobs Media s.r.o. | Aplikant.cz

Hodnocení, názory a recenze firem.

Podělte se o své zkušenosti.

Sledujte Aplikanta:
© 2016 - 2024 123jobs Media s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Hodnotící portál Aplikant.cz  zveřejňuje recenze, názory, zkušenosti a hodnocení firem z celé České republiky.